Privacyverklaring

Sportive Marketing Sportive Marketing is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. In deze Privacyverklaring geeft Sportive Marketing heldere en transparante informatie over hoe Sportive Marketing omgaat met persoonsgegevens.

Sportive Marketing doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De handelswijze van Sportive Marketing is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens Sportive Marketing is een adviesbureau op het gebied van sport. Sportive Marketing is verantwoordelijk voor, onder andere, het -voor haar Opdrachtgevers- onder de aandacht brengen van hun producten en/of diensten via sportgerelateerde activiteiten, sportverenigingen, sportevenementen en/of (top)sporters). Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens
Sportive Marketing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sportive Marketing, en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sportive Marketing heeft verstrekt. Sportive Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam; - Uw adresgegevens; - Uw telefoonnummer; - Uw geslacht; - Uw e-mailadres; - Uw betalingsgegevens; - Uw IP-adres. Doeleinden van de gegevensverwerking Sportive Marketing zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Sportive Marketing verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op marketing, communicatie en sponsoractiviteiten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de klant op de hoogte te houden van de status van de bestelling. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om de diensten van Sportive Marketing te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten
Sportive Marketing houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Sportive Marketing.

Bewaartermijn
Sportive Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen
Sportive Marketing verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Sportive Marketing kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Sportive Marketing raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Beveiliging
Sportive Marketing gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Sportive Marketing voor passende beveiliging van persoonsgegevens, zowel op de website als bij de opslag van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard in een elektronisch boekhoudprogramma. Sportive Marketing beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Sportive Marketing.

Derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Sportive Marketing afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Sportive Marketing verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rechten van betrokkenen Sportive Marketing honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportivemarketing.nl. Sportive Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Sportive Marketing of door één van zijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Sportive Marketing kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen Privacyverklaring
Sportive Marketing behoudt het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.sportivemarketing.nl worden gepubliceerd. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Sportive Marketing. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens Sportive Marketing
Lyaersmastrjitte 11, 9036 PE Menaldum
KvK-nummer: 77205839
info@sportivemarketing.nl
www.sportivemarketing.nl

SOCIALE MEDIA


 
Jochem van Weelie
2024 Sportive Marketing | Jochem van Weelie

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
Contact