Algemene voorwaarden Sportive Marketing

Tot stand gekomen op 26 februari 2020.

Algemene Voorwaarden Sportive Marketing, gevestigd aan Lyaersmastrjitte 11, 9036 PE te Menaam (Menaldum), ingeschreven bij de KvK onder nummer 77205839.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Sportive Marketing: Sportive Marketing, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77205839.
Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Sportive Marketing en de Opdrachtgever.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Sportive Marketing voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Sportive Marketing en de Opdrachtgever, waarbij in het kader van een door de Sportive Marketing georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Sportive Marketing en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Sportive Marketing, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Sportive Marketing en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Sportive Marketing zijn overeengekomen.

Algemene Voorwaarden Sportive Marketing – 26 februari 2020 1 / 11
Indien Sportive Marketing niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sportive Marketing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Sportive Marketing
Sportive Marketing is een adviesbureau op het gebied van sport. Sportive Marketing is onder andere gericht op het, voor haar Opdrachtgevers, onder de aandacht brengen van hun Producten of Diensten via sport gerelateerde activiteiten, sportverenigingen, sportevenementen en/of (top)sporters. De bedrijfsactiviteiten van Sportive marketing richten zich op marketing-, communicatie-, sponsoractiviteiten voor de Opdrachtgever.

Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen en offertes van Sportive Marketing zijn geldig gedurende een vaste periode. Deze geldigheidsperiode is opgenomen in de aanbieding of de offerte. De aanbieding of de offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. Sportive Marketing kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of in de offerte opgenomen aanbod dan is Sportive Marketing daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sportive Marketing anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportive Marketing niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding of de offerte van Sportive Marketing.

Duur Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging Overeenkomst
Sportive Marketing en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. Zowel Sportive Marketing als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde per direct opzeggen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij tussentijdse beëindiging zal Sportive Marketing de reeds gemaakte kosten in rekening brengen, ook als Sportive Marketing de overeengekomen werkzaamheden niet volledig heeft kunnen uitvoeren, hetzij door een omstandigheid die voor rekening van Sportive Marketing komt, hetzij door een omstandigheid die voor rekening van de Opdrachtgever komt. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden zijn verricht door een derde, zal deze derde de reeds gemaakte kosten in rekening brengen van de Opdrachtgever. De derde kan de reeds gemaakte kosten niet verhalen op Sportive Marketing.

Annulering Overeenkomst
De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. In geval van annulering zal Sportive Marketing de reeds gemaakte kosten in rekening brengen, volgens onderstaande opbouw:
- Bij annulering van de Overeenkomst tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden is annulering kosteloos;
- Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden is de Opdrachtgever 25% van de vergoeding verschuldigd aan Sportive Marketing;
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden is de Opdrachtgever 50% van de vergoeding verschuldigd aan Sportive Marketing;
- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden is de Opdrachtgever 100% van de vergoeding verschuldigd aan Sportive Marketing.

Wijziging Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Sportive Marketing de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sportive Marketing zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Sportive Marketing de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Sportive Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Sportive Marketing proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. Sportive Marketing zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sportive Marketing kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Sportive Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard
door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst
Sportive Marketing zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Sportive Marketing heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de werkzaamheden door derden worden verricht, zijn de ingeschakelde derden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor de werkzaamheden en het overeengekomen resultaat. Sportive Marketing heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sportive Marketing het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Sportive Marketing niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sportive Marketing het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Opdrachtgever en de eventueel ingeschakelde derde verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever of de derde redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Sportive Marketing. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Sportive Marketing het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever of de derde.

Uitvoering Diensten en uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Sportive Marketing opgegeven termijn, die in overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Sportive Marketing kan haar Diensten uitvoeren op eigen locatie, op locatie van de Opdrachtgever of op locatie van een derde. Sportive Marketing kan haar Diensten in het buitenland uitvoeren, maar de Opdrachtgever kan Sportive Marketing hier nooit toe verplichten. Indien Sportive Marketing gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Sportive Marketing heeft verstrekt. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Sportive Marketing schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Sportive Marketing alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Sportive Marketing haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Sportive Marketing binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Honorarium en tarieven
Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Het Honorarium is inclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Sportive Marketing. Van alle bijkomende kosten zal Sportive Marketing tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend. 

Wijziging Honorarium en tarieven
Indien Sportive Marketing bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Sportive Marketing gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Sportive Marketing het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sportive Marketing rustende verplichting ingevolge de wet;
- De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Sportive Marketing alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Sportive Marketing zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Sportive Marketing zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. Dienstverlening op afstand en herroepingsrecht Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Sportive Marketing het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien Sportive Marketing niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Sportive Marketing geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Sportive Marketing in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Sportive Marketing uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Geen herroepingsrecht
Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Sportive Marketing met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Sportive Marketing de Dienst volledig heeft verricht.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- Onroerende goederen; 
- Financiële diensten;
- Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
- Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
- Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sportive Marketing geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- Verzegelde producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
- Hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
- Producten en/of diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
- Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
- Producten en/of diensten op maat gemaakt.
Gelet op het feit dat de Diensten van Sportive Marketing betrekking hebben op Diensten van persoonlijke aard die op maat
gemaakt zijn naar de wensen van de Opdrachtgever, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de Diensten van Sportive
Marketing.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Sportive Marketing aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking. Betaling geschiedt achteraf. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Sportive Marketing aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Sportive Marketing is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Sportive Marketing en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Sportive Marketing en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Sportive Marketing onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Sportive Marketing, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Algemene Voorwaarden Sportive Marketing – 26 februari 2020 6 / 11
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Sportive Marketing, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Sportive Marketing pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Sportive Marketing de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Sportive Marketing het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Sportive Marketing bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- Na het sluiten van de Overeenkomst Sportive Marketing omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Sportive Marketing kan worden
gevergd. Sportive Marketing behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Sportive Marketing bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Sportive Marketing bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- Na het sluiten van de Overeenkomst Sportive Marketing omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sportive Marketing kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sportive Marketing kan worden gevergd;
- De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sportive Marketing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Algemene Voorwaarden Sportive Marketing – 26 februari 2020 7 / 11
Indien Sportive Marketing de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Sportive Marketing niet
aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Sportive
Marketing geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Sportive Marketing of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sportive Marketing geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sportive Marketing niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elkeomstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Sportive Marketing in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Sportive Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sportive Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Sportive Marketing als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder
rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Sportive Marketing zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Sportive Marketing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sportive Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame
De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Sportive Marketing gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Sportive Marketing gemeld te worden. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Sportive Marketing binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. De termijnen van 3 en 7 dagen zijn daarom niet van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument, alleen op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf.

Aansprakelijkheid
De Overeenkomst tussen Sportive Marketing en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Sportive Marketing garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd. Sportive Marketing is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Sportive Marketing.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
- Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte,
zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Sportive Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. Sportive Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sportive Marketing is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sportive Marketing kenbaar behoorde te zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sportive Marketing of zijn leidinggevende ondergeschikten. Sportive Marketing is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. Indien Sportive Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sportive Marketing beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Sportive Marketing aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sportive Marketing overeenkomstig de verzekering draagt. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Sportive Marketing aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Sportive Marketing te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Sportive Marketing vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Sportive Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Sportive Marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sportive Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sportive Marketing en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Sportive Marketing en de door Sportive Marketing (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Sportive Marketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sportive Marketing behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
Zowel Sportive Marketing als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten,  opdrachtgever en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy
Sportive Marketing handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Sportive Marketing verstrekt, zal Sportive Marketing zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Sportive Marketing zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Sportive Marketing mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een klacht. Het is Sportive Marketing niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te
verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Sportive Marketing de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Cookies
Bij het bezoeken van de website kan Sportive Marketing informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Sportive Marketing verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Wijziging Algemene Voorwaarden
Sportive Marketing heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Sportive Marketing zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sportive Marketing partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
Geschillen tussen Sportive Marketing en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 77205839.
Algemene Voorwaarden Sportive Marketing – 26 februari 2020 11 / 11

SOCIALE MEDIA


 
Jochem van Weelie
2024 Sportive Marketing | Jochem van Weelie

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
Contact